Progi podatkowe obowiązujące w Polsce. Jakie mamy progi podatkowe?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek rozliczenia się z osiągniętego dochodu w danym roku kalendarzowym. Obowiązek ten musi wypełnić w ciągu czterech miesięcy od 31 grudnia, czyli ma czas do 30 kwietnia następnego roku.

Podatki i progresja

System podatkowy w Polsce ma charakter progresywny i oznacza, że zapłata podatku od osiągniętego dochodu jest uzależniona od jego wysokości – wzrost wynagrodzenia oznacza wzrost również podatku.

Aby ocieplić wizerunek podatków, który sprowadza się zwykle do myślenia o nich jako zło konieczne, należy uzmysłowić sobie, że dzięki wpływom z podatków człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, ale może skorzystać z pracy służb finansowanych z wpływów z tytułu podatków, jak straż pożarna, policja, wojsko lub pogotowie ratunkowe.

Progi podatkowe określane są przez stawki procentowe podatku dochodowego, zasady ich obliczania reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe: 18% i 32%. Według danych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów pierwszy próg podatkowy obejmuje 95% Polaków a drugi – tylko 5%. W przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego nie oznacza to od razu płacenia 32% od całego dochodu, a jedynie od nadwyżki – zapewnia to progresywny charakter.

Pierwszy próg 18% jest ściśle związany z górną granicą dochodu w kwocie 85 528zł, uzyskanego w ciągu całego roku kalendarzowego. Podatek pobierany jest automatycznie przez pracodawcę – pomniejsza wypłatę o 18%-wy podatek na rzecz państwa.

Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł dochodu pracownik „wchodzi” w drugi próg podatkowy, który wynosi 32%. Nie oznacza to, że od razu musi on zrezygnować ze sporej części wynagrodzenia na rzecz podatku, którego stawka wzrasta prawie podwójnie, ale płaci wyższy podatek od różnicy między dochodem a kwotą 85 528 zł.

Po zakończonym roku, rozliczenie z Urzędem Skarbowym w postaci zeznania podatkowego jest sprawdzeniem czy zaliczka podatku została pobrana w odpowiedniej wysokości. Weryfikacja ta powoduje, że w deklaracji rozliczeniowej mogą zaistnieć trzy sytuacje:

nadpłata – podatek został zapłacony w większej kwocie niż wymagana i podatnik otrzyma zwrot,

niedopłata – podatek zapłacono w mniejszej kwocie i podatnik musi dokonać dopłaty,

podatek uregulowany poprawnie – deklaracja wykazuje „zero”.

Podatki wyznaczone przez progi podatkowe mogą być obniżone przez uwzględnienie i skorzystanie z ulg podatkowych. Najpopularniejsze są ulgi dla podatników posiadających dzieci. Ponadto można również odliczyć oszczędności przeznaczone na przyszłą emeryturę oraz oddaną krew w przypadku honorowych dawców krwi.

Innym sposobem na obniżenie dochodu jest wspólne rozliczenie PIT-37 przez małżonków niemających rozdzielności majątkowej. Korzyści są bardzo widoczne zwłaszcza w sytuacji, gdy jeden z małżonków pracuje a inny nie lub rozbieżności między dochodem każdego z osobna jest spora. Różnica w zarobkach jest na tyle rozbieżna, że gdyby rozliczali się oddzielnie jedno z nich przekroczyłoby próg podatkowy a przy wspólnym wypełnieniu zeznania ryzyko to jest znacznie mniejsze.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.