10 cech turkusowego pracownika

O turkusowej organizacji, innowacyjnej metodzie zarządzania przedsiębiorstwem, napisano już niejeden artykuł. W wielu źródłach pojawiają się rozważania na temat tego, dla kogo jest turkus i czy każdy może pracować w turkusowym przedsiębiorstwie. Jakiego pracownika można więc nazwać turkusowym? Oto kilka jego cech.

1. Otwarty na zmiany i nowe wyzwania

Praca w turkusowej organizacji wymaga otwartości na nowe wyzwania, a przede wszystkim zmiany myślenia. Jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnej formy zarządzania, w której pieczę nad firmą sprawuje szef oraz kierownicy, tj. hierarchicznej struktury zarządzania. W turkusowej organizacji o dobro firmy troszczą się wszyscy pracownicy, którzy chętnie podejmują inicjatywy, by wszystkim pracowało się jeszcze lepiej, a firma umacniała swoją pozycję na rynku.

2. Chętny do współpracy

Praca w turkusowej organizacji jest w dużej mierze oparta na pracy grupowej. Wiele decyzji zapada na spotkaniach zespołowych, podczas których pracownicy wymieniają się poglądami i doradzają sobie, by podjąć odpowiednią decyzję. Rozmawiają, szanując swoje poglądy i przekonania.

3. Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje

W turkusowym przedsiębiorstwie decyzje może wziąć na siebie każda osoba w zespole, jednakże przed ich podjęciem ma obowiązek konsultować je z ekspertami, którzy mają w danej dziedzinie wiedzę i doświadczenie oraz osobami, których dany temat dotyczy bezpośrednio. Po zasięgnięciu opinii podejmuje ostateczną decyzję, biorąc za nią pełną odpowiedzialność. Ma prawo popełnić błąd. Jeśli tak się stanie, przyznaje się do niego i stara się go naprawić.

4. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami

Ważnym aspektem budowania zespołu jest współpraca między pracownikami, w tym między starszymi a młodszymi stażem. Kluczowym jest, aby nie była ona oparta na podległości, lecz na partnerstwie. Starsi pracownicy powinni mieć poczucie potrzeby dzielenia się z młodszymi wiedzą i umiejętnościami. Powinni umożliwiać stopniowo młodszym podejmowanie decyzji i wspomagać ich motywacje do działania, pomagać rozwiązywać problemy, a także uczyć stawiania pytań oraz wyciągania wniosków z popełnianych błędów, a także zasad pracy zespołowej. Ważne, by starsi pracownicy nie mieli monopolu na wiedzę i decyzyjność.

5. Udziela informacji zwrotnej

Nic nie deprymuje tak, jak brak informacji na temat wykonywanej pracy. W turkusowej organizacji przyjęto zasadę informowania o jakości wykonanej pracy poprzez udzielanie informacji zwrotnej. Polega to na zadeklarowaniu czasu wykonania danego zadania, odpowiadaniu na zapytania innych i kierowaniu istotnych informacje do odpowiednich osób oraz nie ukrywaniu trudnych spraw. To także udzielanie informacji o popełnianych błędach, które traktowane są nie jako objaw złych intencji, lecz jako podstawa do wyeliminowania podobnych pomyłek w przyszłości.

6. Szanuje czas współpracowników

Turkusowy pracownik szanuje czas swój i współpracowników. Zdaje sobie sprawę, że każde spóźnienie dezorganizuje pracę zespołu i może powodować brak dyspozycyjności zespołu wobec klienta czy współpracowników. Gdy wie, że będzie nieobecny przekazuje swoje bieżące obowiązki służbowe, aby zapewnić zastępowalność. Jeśli oczekuje wykonania określonej pracy przez inne osoby informuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby dać innym możliwość wykonania tej pracy w sposób prawidłowy.

7. Jest kreatywny i wykorzystuje własne zdolności

Turkusowy pracownik dzięki temu, że robi to, co lubi, jest kreatywny. Wychodzi z inicjatywą, angażuje się w realizowane zadania i poszukuje nowych pomysłów na usprawnienie pracy. Wykorzystuje swoje naturalne zdolności do tego, aby wykonywać pracę jak najlepiej.

8. Postępuje jawnie

W ramach organizacji pracownicy postępują jawnie stosując zasadę „nic o nas bez nas”. W spotkaniach mogą uczestniczyć również osoby spoza zespołu w celu wymiany informacji, wniesienia uwag, pochwał i sugestii, związanych z pracą zarówno poszczególnych osób w zespole, jak i całego zespołu.

9. Dba o dobrą atmosferę pracy

Pracownicy w turkusowej organizacji troszczą się, by zachować dobrą atmosferę pracy. Mając świadomość, że atmosfera pracy ma wpływ na jej jakość, pracownicy dbają o to aby każdy z nich czuł się w organizacji potrzebny, wartościowy i spełniony. Wiedzą, że każdy musi na to zapracować.

10. Dba o wizerunek firmy

Pracownik w turkusowej organizacji dba o to, by jego miejsce pracy było dobrze postrzegane zarówno wśród pracowników, jak i kontrahentów i klientów zewnętrznych, dbając o wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek firmy.