Kto jest odpowiedzialny za wywóz odpadów biodegradowlanych?

Rosnąca świadomość społeczna w zakresie negatywnych następstw dla środowiska niektórych form ludzkiej działalności wymusiła podjęcie na wielu płaszczyznach działań, które zmierzać mają do ograniczenia skutków i szkodliwego oddziaływania na stan biosfery.

Coraz częściej podejmowane działania ustawodawcze oraz akcje społeczne nakazują każdemu z nas podejmować czynności związane z segregacją odpadów, ich prawidłowym recyclingiem oraz ograniczaniem składowania śmieci i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla istot żywych. Jednakże pomimo tego, że coraz powszechniejsza jest wiedza na temat segregowania takich odpadów jak szkło, papier, metale i plastik, znaczna część społeczeństwa zapomina o tym, aby obejmować segregacją także te odpady, które określane są zbiorczo jako odpady biodegradowalne.

Zalicza się do nich wszelkiego rodzaju resztki roślinne, takie jak trawa, liście, chwasty, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, ale także resztki żywności (z wyłączeniem jednak produktów zwierzęcych w postaci mięsa i kości), obierki owoców i warzyw, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie. Wielu z nas zapomina, że także one powinny być we właściwy sposób segregowane. Organizowany też powinien być wywóz odpadów biodegradowalnych, które powinny podlegać prawidłowej utylizacji i przetworzeniu.

Obowiązki związane z selektywną zbiórką bioodpadów wprowadzone zostały już kilka lat temu na mocy przepisów wspólnotowych, przy czym z roku na rok zwiększany powinien być procentowy poziom masy segregowanych odpadów biodegradowalnych. Wprowadzone na terenie całego kraju regulacje sprzyjać mają segregacji oraz dostarczaniu tego rodzaju odpadów do biokompostowni, gdzie wykorzystywane będą na cele uzyskiwania energii oraz nawozów. Uruchomione na terenie wielu miast specjalne punkty, nazywane gminnymi (powiatowymi) punktami zbiórki odpadów nieodpłatnie przyjmują zebrane bioodpady z przeznaczeniem ich utylizacji lub odzysku. Istotną kwestią pozostaje natomiast to, kto odpowiada za wywóz odpadów biodegradowalnych. Na terenie zamieszkiwanych nieruchomości mieszkańcy powinni zaopatrzyć się w specjalne worki lub kompostowniki (w zależności od zasad ustalonych przez gminę).

Zebrane w ten sposób odpady zielone podlegają następnie przetransportowaniu w opisane wyżej punkty zbiórki. O ile też każda gmina ustaliła limity, w zakresie których wywóz odpadów biodegradowalnych odbywa się bezpłatnie na koszt wykonawcy świadczącego usługi, o tyle nadwyżkę odpadów każdy właściciel powinien we własnym zakresie przetransportować do punktu odbioru. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą prywatne podmioty, które zajmują się wywozem odpadów biodegradowalnych do punktów zbiórki. W ramach świadczonych przez tych przedsiębiorców usług możemy dokonywać jednorazowego lub cyklicznego wywozu bioodpadów, który realizowany jest przez ich pracowników w dogodnym dla nas terminie. Pomaga to sprostać aktualnym wymogom oraz przyczynić się do utrzymywania środowiska w należytym stanie.

więcej na: www.komplex-breuer.pl