Na czym polega realizacja filmowa?


Choć pojęcie to używane jest powszechnie w społeczeństwie, tak naprawdę jedynie wąska grupa osób zdaje sobie sprawę, co dokładnie kryje się pod tym hasłem. Jeszcze mniejsza liczba osób ma z kolei świadomość, że realizacja filmowa (określana też mianem produkcji filmowej) ma swoją legalną definicję wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 (zawierającego tzw. słowniczek wyrażeń ustawowych) wskazanego aktu prawnego, poprzez produkcję filmową rozumieć należy zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, prowadzących do wytworzenia filmu w postaci kopii wzorcowej. Już pierwszy rzut oka na przytoczone ujęcie pozwala stwierdzić, że realizacja filmowa tak naprawdę obejmuje szereg różnych rodzajowo czynności, których wspólną cechą jest to, że finalnie prowadzą one do wytworzenia materiału filmowego (audiowizualnego), który poddawany jest następnie procesowi rozpowszechniania i dystrybucji. Bez cienia wątpliwości można też stwierdzić, że cały proces produkcji filmowej nie jest procesem łatwym i prostym, a dla stworzenia interesującego materiału audiowizualnego zazwyczaj wymagane będzie współdziałanie co najmniej kilku osób, które specjalizować się będą w różnych czynnościach prowadzących do jego powstania.

Pomijając aspekty czysto organizacyjne i prawne (w tym celu skorzystać można z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii oraz innych podmiotów świadczących producentom filmowym pomoc prawną), główne zadania stawiane przed osobami zamierzającymi realizować własny materiał filmowy dotyczą tak naprawdę czynności o charakterze twórczym oraz technicznym. Do pierwszej z tych grup należy opracowanie koncepcji samego materiału audiowizualnego, przygotowanie scenariusza oraz niezbędnych elementów scenerii, kostiumów, a także opracowanie dialogów czy też praca twórcza samych aktorów występujących w tworzonym dopiero materiale. Nie wyczerpuje to bynajmniej zakresu pracy twórczej przy produkcji filmowej. Zadania o charakterze technicznym wiążą się z kolei z samą realizacją obrazu i dźwięku – reżyserią, działalnością techników obrazu i dźwięku (kamerzystów), a także dalszą obróbką i montażem uzyskanego materiału w programach komputerowych. Realizując naprawdę ambitne przedsięwzięcie niewątpliwie zachodzi potrzeba rozdzielenia opisanych wyżej czynności na kilka osób, z których każda co najmniej swobodnie poruszać się będzie w przydzielonej jej tematyce. Warto przy tym zaznaczyć, że niektóre z czynności wykonywane mogą być względem siebie niezależnie, inne natomiast wyłącznie w sposób następujący po sobie. Suma wszystkich tych czynności powinna doprowadzić do realizacji filmowej i powstania materiału gotowego do udostępnienia szerszemu gronu odbiorców. Tym z kolei zajmować powinny się już odrębne podmioty, specjalizujące się w działaniach o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym. Warto bowiem pamiętać, że nawet najlepszy materiał filmowy, zrealizowany w sposób profesjonalny i odpowiadający oczekiwaniom odbiorców, nie odniesie sukcesu, jeżeli nie zostanie im odpowiednio przedstawiony i zaoferowany.

Zobacz realizację video na KrótkieFormy